Од 1963 до 1967 година се доделува награда за најдобра песна прочитана на фестивалот.

Наградата ја добиле: Матија Бечковиќ, Бошко Смаќоски, Влада Урошевиќ, Лазо Каровски, Јован Котевски, Милан Терзовски, Ѓоре Напески, Михаил Ренџов, Драган Кулунџија.