– 1964 г. Јован Стрезовски за книгата Дружината братско стебло и Бошко Смаќоски за книгата Еден багрем и четири деца
– 1965 г. Србо Ивановски за Сончево око
– 1966 г. Оливера Николова за Земјата во која никогаш не се стигнува
– 1967 г. Волче Наумчевски за Светулки
– 1968 г. Славко Јаневски за Црни и жолти
– 1969 г. Глигор Поповски за Што има зад тополите и Александар Поповски за Еден ден војна
– 1970 г. Стојан Тарапуза за Дамбара думбара
– 1971 г. Видое Видически за Голема шума и Тихо Најдоски
за Солзи
– 1972 г. Јован Павловски за Мишо, ишо, шо
– 1973 г. Глигор Поповски за Испит
– 1974 г. Видое Подгорец за Бигорна љубов
– 1975 г. Оливера Николова за Пријателите Бон и Бона и Стојан Тарапуза за Деновирки
– 1976 г. Цане Андреевски за Планета од пепел и Хасан Мерџан за Улица на слепиот ага
– 1977 г. Јован Павловски за Значка и Абдулазис Исљами за Курирчето Артан Арта.
– 1978 г. Оливера Николова за Мојот звук.
– 1979 г. Стојан Тарапуза за Седум брода.
– 1980 г. Глигор Поповски за Испит.
– 1981 г. Александар Поповски за Разлетување.
– 1982 г. Јован Павловски за На сите светски страни само Ани, само Ани и Петре М. Андреевски за Шарам барам.
– Во 1983 г. Милутин Бебековски за Дреновцут.
– 1984 г. Тихо Најдовски за И така се расте и Звонко
Стојановиќ за Децата сакаат до сонцето.
– 1985 г. Генади Болиноски за Растење.
– 1986 г. Велко Неделковски за Пролетни авантури.
– 1987 г. Томе Момировски за Бела.
– 1988 г. Ристо Лазаров за книгата Горјан во Дојран.
– 1989 г. Ванчо Полазаревски за Смејалиште.