Ластовиците со својот лет го отвораат
хоризонтот,
а човекот – со поглед.
Летот на ластовиците
го привлекува погледот
и човекот тргнува по него.
Само неговиот од
ги поместува хоризонтите,
го проширува царството
на ластовиците.