Пред да се родиш
пред татко ти
пред мајка ти

твоето мрморење
постоеше.

Препев: Горјан Костовски