оди надвор на тревата
стој таму немо
само тоа
стапала и
трева
Превод од норвешки јазик Јасминка Марковска