(Одломка)

Размислувам за мојата љубена шума,
за ластарите кои се нишаат од дрво до дрво;
една капка кураре* се освежува на работ на копјето
обземена од волшебната прав на Натем**

Превод од шпански јазик Марија Петровска