Кон планините на самрак:
Што сте вие?

Што сте вие сте вие…

Препев: Горјан Костовски