Штом отворам очи
светот умира
сите работи на кои прилегав
поцрнеа
нели би помислила дека ти еднаш беше Месечината

Превод од англиски јазик Горјан Костовски