иако не знам каде си
постојано
ја носам твојата насмевка
како мал компас
во внтрешниот џеб

Превод од норвешки јазик Јасминка Марковска