НИШТО ШТО СИ ЗАСАДИЛ
не е напуштено.
Од корен до корен им е дарен
оган одоздола.
Под бледите сенки
на многуте куќи,
се извива моето зрно, еден бадем,
спремен да избие во својата лушпа.

Превод: Никола Ѓелинчески