НОЌЕ
светлата
кратко траат.
Гласови
од
некоја
препрека на патот.

Тоа што
лета
ризикува
да го гонат.

Превод: Никола Ѓелинчески