сообраќајот
се стишал

мирисот
на шумската почва

дава гас

Превод од норвешки јазик Јасминка Марковска