(Одломка)

Беше смел како сонцето,
го преплашуваше непријателот
со извикот Арутам***
велејќи: „чаи, чаи, чаи виниахаи!“
со моќта на Натем.
Превод од шпански јазик Марија Петровска

————————————————————————————————————————————–
* Вид на јужноамерикански отров за стрела.
** Светиот пијалак на Шуарите.
*** Бог над боговите. Живее кај водопадите и доаѓа кај Шуарите преку реките. Му дава посебна моќ на човекот.