(Одломка)

Се одмора ловецот,
знае дека во волшебната ноќ на Нанту,
буквите си заземаат облик и тело;
поетите се тие кои се претворија во зборови

Превод од шпански јазик Марија Петровска