И домот што е светот
е без ѕидови
тепих кружен е
стапалата што ми ги влажни
и сонот не ми го поднесува
Од кој ѕид да бидам слободна?
Ах! Драга божице на ѕидовите!
Дај ни дом во светот уште еднаш
за да се обесиме на неговите четири ќоша

Превод: Горјан Костоски