кој й спиел во креветот
кој й бил в тело
кој й пишувал во дневникот
никој не й спиел во креветот
никој не й бил в тело
никој не й пишувал во дневникот
но креветот се ниша и чкрипи
а кожата пече и гори

Превод: Горјан Костовски