црта трева и гази на тревата
црта дрво, небо
црта облаци, галеби и сонце
црта куќа и влегува во куќата
се качува по скалите и внатре во собата
седи сама во својата соба
и црта прозорец, кров, и оџак

Превод: Горјан Костовски