Морињa и неба ќе сведочат за                                          оваа книга албуМ
Напишана во моето срце                                         и врзана како со ремеН
Исказ од зборови                                                    и бистри води проѕирнИ
Како молитва до Господ                                              и верба дека е папоK
Реката овде везден                                                                       како извоР

Маркиран така                                                        за форум со меморандуМ
А во срцето                                                црта артерии за едно срце-алфА
Секогаш за Поезијата                                                           таа е како хумуС

Токму тука на мостот                                     Господ ми ја даде сета почиТ
Тој со награда ме воздигна      до врвот на светот и уметностите на југоТ
Ох Македонијо                                               со бистра вода и небо индигО
И Мирот овде                                                                               дрво засадИ
Да не заборавите фатени рака за рака                        да чекорите напреД
Најдоброто за неа е                            нејзината благост и нејзиниот кореН