Зимата шмрка долги
црти
брашнест снег во ноздрите
Превод: Ана Топенчарова Коваческа