Ние сме духовни роднини
Крвта им ја оставаме на варварите
на вечно закрвените племиња на исконот
потонати во јалови кавги

Сродници сме
Две половинки кои се изгубиле
некогаш
во почетокот на времето
и сега постепено се пронаоѓаме
Се преоткриваме
се душкаме
претпазливо
да видиме –
тие ли сме

Немаме толку време
за да направиме уште една грешка