Меѓу бројни луњи гонето од лавина ледници,
семето на преродбата чека
во сенката на еден стар рид, блестејќи во предгорјето
го обиколиле води, го трескаат и удираат.

Детството ќе биде пливање, а целта
може ќе биде пропаст, речни брегови полни глина или
зачмаеност засекогаш.

Родено притаено во утробата на нова месечина
скокнало од лулката на замки.
научило како се мами;
пребарувајќи за храна во заспани карпи.