На поетите зборови не им недостасуваат никогаш.
Цел ден им се на јазикот.
Затоа Публиј Овидиј Назо
засекогаш е на мртва стража –

скаменет на Понт.