моите познавања од тишината

влечат корени од желбата

што е заглавена во мене како меур

што ниту може да се голтне, ниту да се поврати

 

мојот глас е шушкав звук, сплетен

од предмети и дела и самопроцена

што се во мојата куќа

 

моите познавања од поезијата

влечат корени од тоа што сум задушена и попречена

 

како запечатена уста со засек

што ги поврзува и ги разделува усните

како јазик што љуби и бара да ги

бакнува, да ги раѓа и да ги изговара

 

јазиците на желбата.

 

Препев од англиски јазик: Елида Мелова