Уништен оган,
душа во правта.
Уште пред да се мрднеш
секој човеков здив
веќе го нема.
Нема да има
светли катедрали
да го фатат твојот дух.
И никогаш нема да бидеш запомнет.