Не толку стабилен како што те паметиме постојано останувајќи
На курсот и покрај с¡ твојата ненадејна достапност не погодува
Како подобрување во ставот и како можност
Што не смееме да дозволиме да ни се лизне низ прсти како некоја
Желатинозна супстанца што не може да ја идентификуваме. Ти
Види, скоро сме самите себе токму како што си ти со
Возбудите од твоето блиско присуство. Можеме да го почувствуваме ова
Речиси како да си неколку степени температура а ние сме твоите
Верни термометри. Ние сме, покрај тоа што сме си ние, и
Исполнети со жива, отровни и чувствителни суштества.
Се прашуваме дали ги виде сите три зори што ги крстаревме
На овој блед зимски ден? Дали беше со нас
Кога забавивме за да се восхитуваме на тешките очи на
Еден овен кој понекогаш не потсетува на секој дел од тебе?