Капнав во мастилото капка зрак од сребрената месечина.
Содржината се натопи со мојата песна на вечна светлина
Го протнав зракот на месечината низ врвот на пенкалото
Ги заnmв моите песни со совршен свилен конец
Го задржав кристалот на нефритната месечина во моето срце
Жадова светлина зрачи од песната, која ја напишав во мракот
Песната за милост ја праќам во огледалото на мудрата месечина
Мојата песна, со душа светла, остана во светлоста на Шамбала.
2007
Превод: Литов Намдагжанчивин