***
Како царот Николај ја оправдуваше својата војна против Османлиското
царство?
Како се објаснува порастот на населението?
Што значи теоријата за вируленција на паразитите?
Колку беше големо Арапското царство?
Како Нигерија стана самостојна?
Објасни ја изведенката вакцинација.
Што докажал Луј Пастер?
Опиши ја теоријата на Томас Роберт Малтус.
Каква улога имала трговијата?
Според кои принципи работел човекот?
Спореди го железното доба на Северна Европа со Јужна Европа.
Какво потекло имаат јазиците на Туарезите?
Кој беше архитект на мирот?
Како се смени Франција?
Поврзи ги германските јуначки песни со класа.
Што претставуваат боите на знамето на Конго?
Како настанало земјоделието?
Каков е придонесот на Феникијците?
И на Римјаните?
Објасни како функционирал феудализмот.