Акиф Aхмедrил е роден во 1960 година. Во 1983 r. завршил новинарство на Универзитетот во Москва. Објавил 14 поетски збирки. Негови песни се објавени во многу списанија во Азербејџан. Има добиено повеќе наrради, меѓу кои и наrрадата од Претседателот на Републиката
Хајдар Алиев во 1998 година.