Ермир Ника (1978, Тирана) има објавено критички статии за уметноста и книжевноста во дневниот печат. Учествувал на неколку меѓународни научни конференции, каде говорел за познати автори и за феномените кои се појавуваат низ традиционалната и современата книжевност. Во 2006, на меѓународниот книжевен симпозиум „Кадаре, универзализам и балканизам“, добива медал како еден од организаторите на овој симпозиум како и за неговата порака „Универзалноста во делата на Кадаре“. Во претходните години, тој учествувал на најразлични меѓународни и домашни конференции и објавил повеќе истражувачки статии. Неговата поезија и дел од неговите дела се објавени и преведени во различни културни весници и списанија на англиски, француски, јапонски, романски, грчки, арапски, српски, хрватски и италијански јазик. Целокупното негово книжевно творештво отсекогаш било интересно и ценето од критичарите поради стилот, литературниот профил и оригиналноста на неговите дела.