Ида Борјел, родена во Лунд, Шведска. За нејзините поетски книги, вклучувајќи ги
Сканерадио, Консументкоплаген: јурис лирик, и МА, таа е добитник на неколку престижни
награди. Исто така, таа е преведена на 21 јазик – во 2016 преводот на Џенифер Хајашида
на книгата Миксимум Ка Кани прирачници за саботажа бил издаден од Commune editions, Беркли. Борјел работи со „Сити фаблес груп“ на Универзитетот во Малме, истражувајќи ги неолибералните јазични практики и начините на кои приказните за успешен живот во современите градови се преговараат, надополнуваат и циркулираат. Таа ги превела Далија Таха, Мона Сафар, Самира Негруш и Солмас Шариф на шведски јазик.

Песни: