Мане Манушев е роден на 23.02.1983 година во Велес. Во 2006 година дипломира на Филолошкиот факултет “Блаже Конески” во Скопје на катедрата за Општа и компаративна книжевност.

Пишува поезија, кратки раскази и активно се занимава со проучување на ирскиот јазик, литература, култура и историја. Ќе е негова прва објавена книга.