Матијас Брониш е роден 1937 година. Студирал историја на уметност, археологија, литературата и психологија во Минстер и Хамбург. Во периодот 1963-1966 и 1971-1976 работел како предавач на универзитетите во Нови Сад, белград и Скопје. Нлен е на
Германското друштво на писателите од 1978 година. Тој има објавено поезија и проза и преведувано македонска поезија и проза на германски јазик.