НУМ „Струшки вечери на поезијата“ (СВП) отвора повик за 18 волонтери за потребите на најновото издание на меѓународниот поетски фестивал „Струшки вечери на поезијата“ кој ќе се одржи во Струга во периодот од 21 до 26 август 2019 година. Волонтерите ќе бидат вклучени во логистичкиот тим за поддршка на фестивалот од 20 до 27 август и ќе бидат поддршка на поетите учесници на Фестивалот.

Потребно е волонтерите да имаат полни 18 години, а заради природата на ангажманот, на кандидатите студенти од катедрите за јазик и за книжевност ќе им биде дадена предност при изборот. Организаторот покрива сместување, храна и патни трошоци за волонтерите, a нуди можност за постојана комуникација со врвните поетски имиња од земјата и од странство. Од кандидатите очекуваме посветеност, одговорност и чесност.

Заинтересираните треба да ни испратат кратка биографија на нашата адреса struga@svp.org.mk со назнака „Волонтер – Струшки вечери на поезијата“ најдоцна до 11 август 23:59 часот. Избраните кандидати ќе бидат контактирани од страна на организаторот до 15 август.

За дополнителни прашања може да се обратите на горенаведената адреса.


INM “Mbrëmjet Strugane të Poezisë” (MSP) bën thirrje për 18 vullnetarë për nevojat e edicionit më të ri të festivalit ndërkombëtar të poezisë “Mbrëmjet Strugane të Poezisë”, i cili do të mbahet në Strugë, në periudhën nga 21 deri më 26 gusht 2019. Vullnetarët do të inkuadrohen në ekipin logjistik për përkrahjen e festivalit nga 20 deri më 27 gusht dhe do të jenë përkrahje e poetëve pjesëmarrës në Festival.

Vullnetarët duhet të kenë 18 vjet të plota, ndërsa për shkak të natyrës, kandidatët studentë të katedrave të gjuhës dhe letërsisë do të kenë përparësi gjatë zgjedhjes. Organizatori e mbulon strehimin, ushqimin dhe shpenzimet e udhëtimit për vullnetarët dhe ofron mundësinë për komunikim të vazhdueshëm me emrat më të famshëm të poezisë nga vendi dhe nga jashtë. Nga kandidatët pritet përkushtim, përgjegjësi dhe ndershmëri.

Të interesuarit duhet të na dërgojnë një biografi të shkurtër në adresën tonë struga@svp.org.mk me vërejtje “Vullnetar – Mbrëmjet Strugane të Poezisë” më së voni deri më 11 gusht, ora 23:59. Kandidatët e zgjedhur do të kontaktohen nga ana e organizatorit deri më 15 gusht.

Për pyetje plotësuese mund të drejtoheni në adresën e lartpërmendur.