Управен одбор

Елизабета Шелева – претседател

Владимир Мартиновски – член

Димитрие Дурацовски – член

Џеладин Пошка – член

 

 

Дирекција

Тодорче Тасевски – директор

Џеладин Пошка – раководител на одделението за сценско-техничка реализација

Маринела Јоноска – секретар

Виолета Дишлиовска – правник

Бесарт Колоња – стручен соработник во одделението за сценско-техничка реализација

Цветанка Маркоска – одговорен сметководител