Кратери, каде некогаш ливадите ткаеја
Изгорени и запустени од горивото се
сите ниви наоколу. И
Накупчињатакаконаѕидови
Подлогата доаѓа прва, потем горниот дел.
Носегарамнинатаодтаабездна
Ќе биде поплавена,
Прекриена ќе биде
со песочен брег,
засадени ќе бидат
сите ендеци.
Би сакал да талкам
По некои зелени, некои нежни
По непrго ново. Но
Тоа е мое чувство,
оглувено,
од одамна.
Превод: Марија Крстевска